Všeobecné obchodní podmínky

 

Jiří Jirovský
Dobrovodská 128
370 06 České Budějovice
IČO: 87207974
DIČ: CZ8704091374
tel.: +420 608 101 748
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.sintoms.cz

 

 

 

 

Článek I.

 

Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky vydané podle § 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, upravují obchodní vztahy mezi firmou Jiří Jirovský, Dobrovodská 128, České Budějovice, 370 06, IČO: 872 07 974, DIČ: CZ8704091374 (dále jen „dodavatel“) a jejími obchodními partnery, tj. fyzickými a právnickými osobami (dále jen „odběratel“).

2. Předmětem podnikání firmy Jiří Jirovský jsou mj. následující

činnosti:

- velkoobchod a maloobchod,

- výroba a opravy hudebních nástrojů

3. Všeobecné obchodní podmínky jsou pro dodavatele i odběratele závazné a obě strany jsou povinny se jimi řídit. Uzavřením smlouvy odběratel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

4. Obchodní (smluvní) vztah mezi dodavatelem a odběratelem vzniká na základě závazné objednávky odběratele akceptované ze strany dodavatele. Následně je realizováno dodání zboží oproti úhradě jeho kupní ceny, popřípadě dohodě o způsobu zaplacení.

5. Vymezení pojmů užívaných v obchodních vztazích mezi dodavatelem a odběratelem (dále jen „Vymezení pojmu“):

a) „Zboží“ – Zbožím se rozumí výrobky, které jsou v prodejní nabídce dodavatele. Sortiment zboží včetně cen je uveden v aktuálním katalogu a ceníku dodavatele na uvedené období.

b) „Zlevněné/akční zboží“ – Zlevněným/akčním zbožím se rozumí zboží prodávané za cenu nižší než je cena obvyklá. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit slevu kdykoliv a bez udání důvodu. V případě uplatnění slevy na poškozené/vadné zboží, je dodavatel povinen o důvodech slevy předem informovat odběratele. Odběratel nemá v takovém případě nárok na uplatnění reklamace předmětného poškození/vady zboží.

c) „Odběratel“ – fyzická nebo právnická osoba

7. Prodejní doba obchodu dodavatele je stanovena v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod. Změna prodejní doby vyhrazena.

 

Článek II.

 

Prodej zboží

1. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli zboží na základě řádně učiněné a následně akceptované objednávky prostřednictvím e-shopu, písemně, mailem, telefonicky, či osobně.

2. Odběratel je povinen uhradit stanovenou kupní cenu dodaného zboží.

3. Objednávky jsou přijímány prostřednictvím e-shopu, písemně, mailem, telefonicky, či osobně.

4. Dodavatel je oprávněn neakceptovat objednávku bez jakéhokoliv postihu ze strany odběratele pro případ, že by se zavázal k nemožnému nebo nevýhodnému plnění, případně k plnění zjevně v rozporu s obvyklými pravidly. Dále je tak oprávněn učinit vždy, pokud odběratel nemá vyrovnány veškeré předchozí závazky vůči dodavateli.

5. Ceny jsou stanoveny v aktuálním ceníku dodavatele na uvedené období.

6. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění, a to zejména v souvislosti s kurzovými změnami nebo změnou cenové politiky výrobce. Toto ustanovení se vztahuje i na zboží již objednané. V případě navýšení ceny o více než 20 %, je odběratel oprávněn takovou cenu neakceptovat a od smlouvy bez náhrady odstoupit.

7. Dodavatel je oprávněn ve výjimečném a opodstatněném případě nesplnit svůj závazek k dodání zboží, jestliže vyjde dodatečně najevo, že zboží je již nedostupné. Pro tento případ je dodavatel povinen neprodleně informovat odběratele. Odběratel má nárok na vrácení případně poskytnuté zálohy. Odběratel nemá nárok na náhradu škody.

8. Vlastnické právo ke zboží přechází z dodavatele na odběratele úhradou kupní ceny v plné výši. Do té doby je zboží majetkem dodavatele.

 

Článek III.

 

Ceny a platební podmínky

1. Odběratel se zavazuje uhradit za dodané zboží kupní cenu včetně DPH.

Cena vychází z aktuálního ceníku dodavatele na uvedené období.

2. Způsob úhrady kupní ceny zboží je stanoven dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Jedná se o tyto způsoby úhrady ceny zboží:

- hotově při převzetí zboží,

- bankovním převodem,

- dobírkou,

- jinou formou, na které se strany individuálně dohodnou.

U nových odběratelů si dodavatel vyhrazuje právo dodávat zboží pouze při platbě předem nebo na dobírku.

3. Dodavatel vždy vystaví odběrateli řádný daňový doklad obsahující požadované údaje a náležitosti ve smyslu zákona.

4. Pro případ prodlení s úhradou stanovené ceny, dodavatel a odběratel sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení po datu splatnosti.

5. Při objednávkách zboží, které dodavatel objednává u výrobce a importuje do České republiky, je odběratel povinen zaplatit zálohu ve výši minimálně 30 % z prodejní ceny zboží. Jestliže si odběratel toto zboží nevyzvedne nebo jinak odmítne objednanou zásilku převzít, složená záloha propadá ve prospěch dodavatele na úhradu nutných výdajů spojených s dovozem zboží.

 

Článek IV.

 

Reklamační řád

1. Reklamační řád upravuje práva a povinnosti dodavatele a odběratele v reklamačním řízení.

2. Pokud není dále v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak, uplatní se příslušná ustanovení Obchodního zákoníku ve znění novel.

3. Dodavatel odpovídá odběrateli za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele, i když se vada stane zjevnou až po této době.

4. Poskytl-li dodavatel záruku za jakost zboží, odpovídá odběrateli za to, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

5. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a neodbornou manipulaci. V takových případech nelze zpravidla záruku uznat.

6. Postup při uplatnění reklamace:

a) Po zjištění závady odběratel kontaktuje firmu Jiří Jirovský (Dobrovodská 128, České Budějovice, 370 06). Reklamované zboží odběratel odešle doporučeně na své náklady přímo na adresu firmy. S reklamovaným zbožím musí být vždy řádně vyplněn „servisní list“, který si odběratel muže stáhnout z webových stránek dodavatele. Jestliže by odběratel zaslal reklamované zboží na dobírku bez předchozí dohody, má dodavatel právo tuto zásilku odmítnout / nepřevzít.

b) Reklamovat lze pouze takové zboží, které bylo řádně zakoupeno u dodavatele a odběratel toto doloží příslušným daňovým nebo jiným dokladem.

d) Oprávněná reklamace bude vyřízena na náklady dodavatele.

f) Odběratel je povinen zajistit doručení reklamovaného zboží do 2 dnů od zjištění a nahlášení závady. Bude-li tato doba překročena, započne běžet zákonná lhůta pro vyřízení až po doručení reklamovaného zboží.

g) Po provedené opravě zboží zašle dodavatel opravené zboží na adresu odběratele uvedenou v servisním listu, nebude-li tato adresa uvedena, automaticky na adresu odběratele.

h) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- uplynutím záruční doby,

- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud se na zboží nacházejí,

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí,

- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou či zanedbáním péče o zboží,

- poškozením zboží při nadměrném zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

- provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení dodavatele,

- zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN,

- poškozením zboží živelnými pohromami.

7. Dodavatel poskytuje také mimozáruční servis na základě objednávky odběratele a po odsouhlasení ceny a termínu opravy.

8. V případě poškození servisovaného zboží během přepravy zásilky přepravní společností, je odběratel povinen o uvedené skutečnosti okamžitě informovat dodavatele i přepravce, vyfotit a sepsat zápis o škodě a tento zápis odeslat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí poškozené zásilky dopravcem.

 

Článek V.

 

Závěrečná ustanovení

1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se dodavatel zavazuje nakládat se všemi informacemi poskytnutými odběratelem v souvislosti s prodejem zboží jako s přísně důvěrnými a zavazuje se, že tyto informace neposkytne neoprávněné osobě.

2. Pokud tyto všeobecné obchodní podmínky nebo konkrétní smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

3. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek je pro obě smluvní strany závazné.

4. Novější všeobecné obchodní podmínky ruší podmínky vydané dříve. Aktuální všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách www.sintoms.cz. Právní vztahy mezi smluvními stranami se posuzují podle všeobecných obchodních podmínek platných v době jejich vzniku.

5. Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Jiří Jirovský, Dobrovodská 128, České Budějovice, 370 06, IČO: 872 07 974, DIČ: CZ8704091374 jsou platné ode dne 1.11.2015.